Algemene Voorwaarden Kook-T

 

Kook-T, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68865929

Begrippen

 • Opdrachtgever:      Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of evenement verzorgt door opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer:     Kook-T
 • Workshop:              Geheel van minimaal 6 en maximaal 12 opdrachtgevers die gezamenlijk en/of individueel deelnemen

Reserveringen en betaling en inschrijving

 • Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
 • Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwd.
 • Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur toe laten komen, welke tevens dienst doet als bevestiging van het gereserveerde.
 • Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de workshop of het evenement.
 • Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL78 INGB 0651651891 tnv T M Verlangen, onder vermelding van het factuurnummer en datum workshop of evenement. Contante betaling of overmaking ter plaatse is ook mogelijk.
 • Het aantal deelnemers bedraagt per workshop of evenement minimaal 6 en maximaal 12 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.
 • Verandering van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 2 dagen voor de aanvang van de workshop of het evenement.
 • Indien de verandering een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient met opdrachtnemer besproken te worden of dit mogelijk is.
 • Indien de verandering een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer:

–  nihil, indien de afmelding meer dan 1 week van te voren geschied.
–  50% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 1 week van te voren geschied.
– 100% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 48 uur van te voren geschied.

 • De reservering is officieel indien de aanmelding is bevestigd door de factuur.
 • Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.
 • Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Annuleren

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering van meer dan 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd. Het volledige betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.
 • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. Het overige deel van het betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.
 • Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop of het evenement door de opdrachtgever zijn de kosten 100% van het factuurbedrag. Opdrachtgever ontvangt dan geen geld retour.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan.
 • Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.
 • Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het betaalde cursusgeld retour.
 • Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op de datum van de workshop of het evenement wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever tengevolge van deelname aan onze activiteiten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

 • Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een zorgvuldige manier omgaat.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.
 • Het is verboden tijdens de workshop of het evenement te roken.
 • Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.

Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van de docent/begeleider zal Kook-T indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kook-T de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Kook-T zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen of het cursus/workshopgeld terugstorten. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij Kook-T.

Persoonsgegevens (zie Privacy beleid)

Bij inschrijving voor een workshop/kookavond/kookcursus worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en je ontvangt naar aanleiding daarvan een uitnodiging om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Je maakt als deelnemer zelf de keuze om de nieuwsbrief wel of niet te willen ontvangen. Mocht je je daarvoor hebben aangemeld en daar op een gegeven momentje daar geen prijs meer op stellen, kun je je daar op ieder moment voor afmelden.

Beeldopname

Kook-T behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de kooksessies en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  Mocht je herkenbaar op dit materiaal te zien zijn, zal je eerst om toestemming gevraagd worden of we dit mogen gebruiken voor promotiedoeleinden. Mocht je daar eerder toestemming voor hebben gegeven en dit willen terugtrekken kan dat op ieder moment kenbaar gemaakt worden en zal dit beeldmateriaal of geluidsopname verwijderd worden of je identiteit zal onherkenbaar gemaakt worden.  Het als deelnemer zelf maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een cursus of workshop door cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere cursisten.

Algemeen

Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig zijn behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van ten minste dezelfde waarde te gebruiken.

Privacybeleid Kook-T

 

 • Kook-T doet er alles aan om de privacy van haar cursisten en cliënten te waarborgen. Op al onze diensten en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • Kook-T verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Je hebt recht op geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens we verwerken en bewaren. En de wijze waarop we deze verwerken en bewaren.
 • De praktische persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, adres die nodig zijn om facturen te maken worden 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke voorwaarden van de belastingdienst.
 • Met de persoonlijke informatie die gegeven is tijdens  workshops of cursussen wordt zorgvuldig omgegaan. Kook-T neemt passende beveiligingsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.\
 • Deze persoonlijke en gevoelige informatie wordt nimmer gedeeld met derden of gebruikt worden voor promotie-doeleinden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan ten alle tijden teruggetrokken worden.
 • Ook van de partijen waarmee Kook-T werkt, eisen wij dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt gewerkt en ook beveiligd zijn.
 • Je persoonlijke gegevens worden 3 jaar bewaard na beëindiging van het laatste contact in een kookworkshop of cursus, workshop. Na 3 jaar worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.
 • Je hebt ten allen tijden recht op transparante uitleg over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hierop hebt.
 • Je hebt het recht om ten allen tijde inzage te hebben in de door ons bewaarde persoonsgegevens. Je hebt daarbij recht op correctie als ze verouderd of veranderd zijn of om ze te laten aanvullen. Je hebt het recht op beperking van de verwerking van je gegevens, wat betekent dat wij je gegevens mogen verwerken maar niet gebruiken.
 • Je hebt het recht om alle gegevens die door ons bewaard en verwerkt zijn te verwijderen. En alle gegevens die herleidbaar zijn tot jouw identiteit.
 • De nieuwsbrief wordt alleen verzonden nadat je zelf hiervoor  toestemming hebt gegeven.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Je hebt het recht om met je klacht naar Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.
 • In het geval van een Data Lek volgt Kook-T de beleidsregels van de Autoriteit persoonsgegevens.